ul. Skarbowców 91b, 53-052 Wrocław 

info.ptto@gmail.com

Kongres PTTO 2023
06 marca 2022

Statut Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

Tu znajdziecie Państwo pełną treść Statutu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej

 

 

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNIKI ORTODONTYCZNEJ

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Techniki Ortodontycznej zwane dalej PTTO zostaje powołane w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1998r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr79 poz.855)

 

§ 2.

 1. Działalność Towarzystwa odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą PTTO jest miasto Wrocław
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność statutową poza granicami kraju na mocy zawartych umów lub porozumień z branżowymi organizacjami, których cele są zbieżne ze statutem PTTO.
 4. PTTO opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 

Rozdział II

Cele.

§ 3.

Celem działania PTTO jest:

 1. Integracja osób zainteresowanych zagadnieniami techniki ortodontycznej.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PTTO w oparciu o najnowsze trendy, zdobycze techniki i technologii w branży ortodontycznej.
 3. Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami w zakresie wykonywanego zawodu.
 4. Współpraca z innymi towarzystwami ortodontycznymi i technicznymi w kraju i zagranicą.
 1. Współpraca z krajowymi i światowymi producentami materiałów i urządzeń ortodontycznych.
 2. Kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska techników ortodontycznych.
 3. Reprezentowanie interesów członków PTTO przed instytucjami rządowymi, sądowymi przy negocjacjach biznesowych i przed organizacjami pracodawców.
 4. Promowanie praktycznej nauki zawodu technika ortodonty.
 5. Pomoc w zaopatrzeniu w niezbędne materiały, sprzęt oraz pomoce wizualne.

PTTO realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska techników ortodontycznych.
 2. Organizowanie sympozjów, konferencji, zjazdów.
 3. Organizowanie kursów dokształcających.
 4. Współpracę z wybitnymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi z dziedziny ortodoncji.
 5. Współpracę z innymi towarzystwami ortodontycznymi i technicznymi.
 6. Działalność wydawniczą.
 7. Działalność gospodarcza realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego krajowych i zagranicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Członkostwo.

§ 4.

 1. W PTTO wyróżnia się członkostwo zwyczajne, wspierające oraz honorowe.
 2. Członkiem zwyczajnym PTTO może zostać zarówno osoba prawna jak i pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec zainteresowany realizacją celów Towarzystwa.
 3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie wniosku do Zarządu z zobowiązaniem do przestrzegania zapisów niniejszego statutu, oraz wniesienie odpowiednich opłat ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

5. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, w co najmniej trzy osobowym składzie z udziałem Prezesa lub jego Zastępcy.

6. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, instytucje, firmy zarówno krajowe jak i zagraniczne.

7. Osoby, które w dotychczasowym działaniu w sposób szczególny zasłużyły się w rozwoju ortodoncji lub PTTO mogą na wniosek Zarządu zostać powołane przez Walne Zebranie Członków na Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej.

8. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłat wpisowych i składek członkowskich.

9. Członkostwo ustaje poprzez:

1) zgon członka

2) pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa PTTO złożone do Zarządu z miesięcznym wyprzedzeniem

3) wykluczenie spowodowane zaleganiem z opłatami członkowskimi za okres przekraczający 12 m-cy i pomimo upomnienia nie zostało uregulowane w ciągu 4-ech tygodni.

4) wykluczenie z członkostwa PTTO Uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania regulaminów lub działania na szkodę PTTO

10. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu PTTO

11. Członek którego członkostwo ustało nie ma żadnych praw do majątku PTTO

12. Zarząd może zwolnić na wniosek osoby emerytowanej z wnoszenia opłat składek członkowskich.

§ 5.

Prawa i obowiązki członka PTTO.

 

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym PTTO.
 2. Prawo do czynnego uczestnictwa we wszelkich działaniach PTTO a w szczególności do wnioskowania tematów kolejnych szkoleń, wskazywania osób których wiedza
  i kompetencje mogą podnieść poziom szkolenia itp.
 3. Obowiązki: 1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz PTTO. 

2) aktywne uczestnictwo w zebraniach, pracach i realizacji celów PTTO .

3) terminowe opłacanie składek członkowskich

4) członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał zarządu PTTO.

 

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i Władze PTTO.

§ 6.

 1. Organami PTTO są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna

 

 

§ 7.

Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu

2) powoływanie Komisji Rewizyjnej

3) uchwalanie wysokości składek członkowskich

4) nadawanie tytułów Honorowego Członka PTTO

5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu

6) wykluczenie członkostwa PTTO

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTTO

 

3. Walne Zebranie Członków przyjmuje :

- sprawozdanie Prezesa Zarządu z rocznej działalności

- sprawozdanie finansowe

- sprawozdania z przeprowadzonych kontroli.

 

4. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków z minimum czterotygodniowym wyprzedzeniem z podaniem miejsca, czasu, ustalonego porządku zebrania oraz projektów uchwał.

 

5. Każdy członek ma prawo do zgłoszenia zmian w porządku dziennym zebrania jak również projektów uchwał najpóźniej 14-cie dni przed wyznaczoną datą zebrania.

6. Każdy członek zwyczajny ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

1) członkowie honorowi i wspierający mają wyłącznie głos doradczy.

2) decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów (z wyjątkiem uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu PTTO) przy równej liczbie, głos decydujący należy do Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków

3) sposób głosowania ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

7.  Zmiana statutu i uchwała o rozwiązaniu PTTO wymaga ¾ głosów obecnych na zebraniu.

8. Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał jeżeli na zebraniu jest obecnych co najmniej 15-tu członków zwyczajnych.

9. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Sekretarza zebrania i jego Przewodniczącego. Protokół musi być udostępniony wszystkim członkom na następnym zebraniu.

 

 

§ 8.

Zarząd PTTO

 1. Zarząd składa się z 5-ciu członków:

- Prezesa zarządu

- Vice Prezesa Zarządu

- Sekretarza

- Skarbnika

- Członka Zarządu

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności PTTO zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 4. Do prowadzenia spraw PTTO Zarząd może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
 5. Zarząd jest zobowiązany do:  1) działania zgodnie z postanowieniami Statutu i podjętych uchwał przez Walne Zebranie Członków 2) zwoływania Walnego Zebrania Członków. 3) prowadzenia dokumentacji członkowskiej 4) planowanie tematyki szkoleń, sympozjów itp. oraz ich organizacji.5) opracowywanie projektów uchwał i regulaminów. 6) typowanie osób do nadania godności Członka Honorowego PTTO. 7) Składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Dla ważności dokumentu, które nie zawiera zobowiązania finansowego przekraczającego 1.000 PLN wymagany jest podpis jednoosobowo Prezesa Zarządu lub jego zastępcy. W przypadku ich nieobecności wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
 7. Dokumenty, które zawierają zobowiązania finansowe przekraczające 1.000 PLN wymagają podpisu dwóch członków Zarządu..
 8. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

 

§ 9.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do nadzoru i kontroli finansowej PTTO
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-ch członków.
 3. Kadencja komisji trwa 2 lata.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności PTTO

2) występowanie do Zarządu z wnioskiem z przeprowadzonych kontroli

3) prawo zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

5) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu PTTO

6) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków.

7)  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach PTTO.

8) Komisja zbiera się co najmniej raz w roku.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze PTTO.

§ 10.

 1. Majątek PTTO pochodzi z opłat wpisowych, składek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji, oprocentowań bankowych oraz działalności gospodarczej.
 2. Zgromadzone fundusze mogą być przeznaczone wyłącznie na własną działalność statutową.
 3. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału, nowi członkowie wpłacają składki wraz ze złożoną deklaracją członkowską.
 4. O wysokości składek decyduje Walne Zebranie Członków.
 5. PTTO  prowadzi rachunkowość uproszczoną w okresie rozliczeniowym roku kalendarzowego.
 6. Skarbnik ponosi odpowiedzialność za operacje kasowe.
 7. Skarbnik obowiązany jest informować na bieżąco Zarząd o sytuacji finansowej PTTO. NA zakończenie roku kalendarzowego złożyć pisemne sprawozdanie o stanie finansów PTTO.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§ 11.

 1. W przypadku rozwiązania PTTO uchwałą Walnego Zebrania Członków majątek może być przeznaczony wyłącznie na spłatę zobowiązań.
 2. Nadwyżki mogą być przekazane fundacjom charytatywnym, działającym w dziedzinie ochrony zdrowia, wskazanym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 3. Statut oraz jest zmiany wchodzą w życie z dniem wpisania PTTO do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt

ul. Skarbowców 91b

53-052 Wrocław

 

info.ptto@gmail.com

Nr konta PTTO

Santander Bank Polska

97 1090 2398 0000 0001 2178 1433

 

Składki:

17 1090 2398 0000 0001 1907 0850

Stowarzyszenie w mediach społecznościowych:

AD 2022 | Strona www stworzona w kreatorze WebWave.